[{Txheej Txheem Tshoob]}

Thov tus Fi Xov & Mej Koob: -----------------------Qhov zoo npaj 4 lub khob.

  1. Qiv rooj-------------"Yawm txiv puas muaj ib lub me rooj rau wb qiv ne yuad?"
  2. Rub rooj & Rub nws los zaum mam ce cawv rau nws.
  3. Ce cawv "kab thawj zeeg ua ntej" Wb haus ib me pas cawv saib yuad.
  4. Ce cawv "cub" ces thov nws………….Lus sam mas hais li no rau koj ua Yawm Txiv, Kuv tus txiv hlob tus tub Pov mus coj tau yawm txiv Paj Xab tus ntxhais Maiv Dawb los txog vaj txog tsev lawm, luag tias zej zog txawm dav los tib neeg txawm nqaim es tsis pom qab muab dag thov zog , yog li no kuv thiaj tau kev ntsoov tuaj thov koj mus pab ua txiv tuam mej koob, txawm tias koj muaj qab muaj num los thov koj mus pab peb mus txuas tsoob txhuas kos, mus laj niam laj txiv ntaiv hnub ntaiv hli, ua li hais, koj tus txiaj ntsha los peb yuav nqa, koj tus txiaj ntsim los peb yuav nrig mog….es thov koj mus pab nawb mog.

§ …Yog nws kam ce sawv tsee mus pe nws, Yog nws tsis kam ces nug saib nws puas paub leej twg txawj, yog tias nws paub ces ho mus thov nws cov phooj ywg.

Tus fi xov tuaj txog:

  1. Cob nyiaj thiab siv ceeb, thiab ib tug nrog nws mus. Lus mas hais li no rau koj ua txiv los yog ua tub, niam txiv kuj tsis pom qab mus thov leej twg mus fi lub me xo, yog no niam txiv thiaj taug kev ntsoov tuaj thov koj, yog no, koj ua siab ntev mus pab fi lub me xo mog, $20 no ces yog lub me xo, $200 no ces yog niam lub me qe, txiv lub me qe, $60 no ces yog ntau txhuv tsis paub faib hno, muab rau niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntawm, thiab ib tsoom nus tij nus kwv lawv sawv daws nyob tag nrho rau hauv no mog….

Mus txog niam txiv tsev (Fi Xov):

  1. Mus qhov rooj tag mus txog.
  2. Sawv tsab luam yeeb (Thau ob tug luam yeeb tuav ntawm tes)….Cev kab yeeb rau txiv ua ntej…..Txais kab me yeeb no saib txiv, Txais kab no rau niam, txais kab no rau poj koob yawm koob, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntawm, txais kab no rau tus coj tshoob coj kos, txais kab no rau ib tsoom nus tij, txais kab no rau ib tsoom nus kwv, txais kab no rau muam phauj yawg laus, txais kab no rau ncej dab ncej qhua….tag li ntawv ces tsab rau tag nrho cov neeg uas tuaj nyob hauv lub tsev hauv….Mam rov los tsab dua kab kawg nug tus coj tshoob coj kos.
  3. Rov zaum.
  4. Sawv mus tsab yeeb rau tus coj tshoob coj kos, thawj kab pib txiv ua ntej, niam, poj koob yawm koob, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntawm, tsab rau tus coj tshoob, ib tsoom nus tij, ib tsoom nus kwv, muam phauj yawg laus, ncej dab ncej qhua tag ces tsab rau cov kev neej kev tsav dua kom txhua nrho. Ces tsab kab kawg thov qiv niam txiv lub me rooj los siv.
  5. Rub tau rooj, ces kab yeeb caw nws los zaum thiab rub kwv tij neej tsa los zaum.
  6. Kab thawj zeej cawv
  7. Rov ce dua "cub" Ces tham ntawm lub xo "Lus sam mas hais li no rau koj tus coj tshoob coj kos, Tav no niam txiv xeem lis los yog Pov lis tus tub Tong tuaj coj tau niam txiv tus ntxhais Maiv yeeb mus nyob muaj chaw lawm, kom niam txiv tsis txhob txhawj tsis txhob nrhiav mog. Qhov me no ces yog lub me xo, wb tuaj los niam txiv twb muab qhwv tag lawm ces wb kub tsis pom thiab, cuag li yuav muab nthuav xyeem koj los thov zam lub txim thiab nawb. $20 no ces yog lub me xo, $200 me pua no ces yog niam lub qe txiv lub me qe, $60 no ces yog ntau txhuv tsis paub faib hno, rau ib tsoom niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, ib tsoom nus tij thiab ib tsoom nus kwv. Hos $20 no ces yog muaj rau koj tus coj tshoob coj kos ntag.
  8. Thaum tus coj tshoob txais qhov nyiaj no lawm ces sawv tsee pe kiag…………Pe txiv nawb, coj txiv tus ntxhais mus nyob muaj chaw lawm tsis txhob txawj tsis txhob nrhiav nawb…….niam, poj koob yawm koob, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, tus coj tshoob, nus tij nus kwv thiab ncej dab ncej qhua………..Thaum pe tag ces rov los " kab cawv."
  9. Ce cawv "cub" Teem tshoob.

Tsaws Lus:

- Rub txiv lus, tuam mej koob, lwm mej koob, phij laj thiab niam tais ntsuab los zaum.

 • Tsa me koob sawv kev:
  1. Cawv hu nplig
  2. Cawv khi tes
  3. Cawv tsaws lus….Lub caij cob cov khoom rau ob tug tuam me koob thiab lwm mej koob.
  4. Tus cawv sawv kev.
  5. Pe niam pe txiv, kwv tij neej tsa, thiab pe xeeb teb xeeb chaw.

Caij Noj Su

Noj sus,….. Laig dab, khaws puav pheej, dua ncej puab qaib. ib kho cawv tuav rau sab tes laug, qhov mov tuav rau sab tes xis. Ces mam li muab ntov pov tseg rau ob sab.

Txog niam txiv tsev:

  1. Mus qhov rooj tag mus, vauv tuaj tog txhuas, phij laj tuaj tog tag, qhia vauv hle khau tag ces pe niam pe txiv, poj koob yawm koob, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntawm, nus tij nus kwv, muam phauj yawg laus, ncej dab ncej qhua
  2. Thaum pe tag kom phij laj thiab vauv zaum tau.
  3. Ib tug ntawm ob tug sawv tsab yeeb rau txiv, niam, poj koob yawm koob, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, ib tsoom nus tij, ib tsoom nus kwv, muaj phauj yawg laus, ncej dab ncej qhua…..tsab rau kev neej kev tsav txhua nrho ces rov los tsab ib kab rau Yawm txiv kom coj niam nkauj kaus coj mus khuam tseg.
  4. Zaum
  5. Rov sawv tsee tsab dua ib kab noog ob tug tub ntsuam dej ntsuam txhuv & kwv tij neej tsa tuaj puas txhij puas txhua.
  6. Zaum
  7. Tsab yeeb rau ob tug tub ntsuam dej ntsuam txhuv ces thov qib rooj siv.
  8. Rub tau lub rooj ces rov tsab yeeb caw nkawv los zaum mam ce cawv rau nkawv, tsab yeeb rub kev neej kev tsav los nrog lawv zaum…….
  9. Thaum lawv los zaum tag, ce cawv "kab thawj zee cawv"
  10. Ce cawv "cub" Lus sam mas hais li no, nram ntej nram ntxov peb yuav hu li cas los hu tau, peb hu los ntawm kev txheeb kev ze, tab sis hnub no niam txiv txooj xeem lis suab tau niam txiv tom no ib tug ncej neeg ntsuab hau liab coj mus cheeb qab plag qawj qab yiag to, ua neej yaj los kib txhoob, nqaj ntoj ntuj nploog nto ntsis lawm, niam txiv tom ub vam vam wb ob tug kwv luag, luag tias niam txiv tom no ho nyiam tsum ntshaw raug neb ob tug kwv luag tuaj ua luag xov ntxiv xov xaws ua luag tub koob tub xo, yog li no hnub no wb yuav muab neb hu ua kwv luag no nawb mog….thov neb tsis txhob tso wb pov tseg. Tav no, luag tias qhua tuaj qhua hlob los qhua cav tsis paub dab tsi. Es wb yuav cia neb ua lau es wb ua poj. Hnub no tuaj txog niam txiv vaj niam txiv tsev lawm, yuav vam neb ob tug kwv luag mog, luag tias tus tau neeg nws muaj nws, tus tau nyiaj nws muaj nws, peb 4 tug kwv luag tsuas yog tau 4 lub me yeej caw xwb los thov neb tsis txhob muab wb tso pov tseg thiab, thov neb nrog wb laj niam laj txiv ntaiv hnub ntaiv hli mog. "kab Cawv"
  11. Ce cawv "cub" Lus sam mas hais li no, ua li neb tug twg yog tuam tus twg yog lwm, Thaum paub lawm ces lawv "kab cawv"
  12. Ce cawv "cub" lub sam mas hais li no, ua li ne niam txiv puas tseem tshuav ib lub rooj thiab los yog tag rau lub me no lawm…."kab cawv"
  13. Thaum nug tau lub roob thiab paub meej lawm ces mam rov mus nqa niam nkauj kaus coj los cob rau nkawv ob tug kwv luag.
  14. C.C.C. Muab $200 nyiaj coj los nias rooj
  15. C.C.C. Noog lub xo & kab yeeb tuaj puas txhua.
  16. C.C.C. Thaum tus tub tuaj ntoj & puas muaj muam phauj yawg laus cuam tshuam.
  17. C.C.C. Puas muaj yaj nco cob txheeb.
  18. [(Txum Mej)..C.C.C. Nyiaj sim tshoob/qhaib nom, Tuam choj tshoob, thiab ris khee ris tw.]
  19. Niam txiv khaub tsho & Poj tsiag
  20. C.C.C. Qaib dab los npua dab, &Nqi mis nqi hno
  21. C.C.C. Qiv vab tshau
  22. C.C.C. Qaib npws poj & Lub kawm.
  23. 2 tug qaib qhia tshiaj.
  24. Ce cawv sia siv
  25. C.C.C. Nus tij cheb rooj.

Txheej caw hauv niam txiv tsev:{saub mov sib sua}

  1. Cawv qhib roog{Nrauv}
  2. Cawv poob plag{hauv}
  3. Cawv tos qhua or txheeb qhua{hauv}
  4. Cawv mov dej txiag{hauv}
  5. Cawv luam xim{nrauv}
  6. Cawv Piam thaj{nrauv}
  7. Cawv Piam sam thiab tsa sawv kev{hauv}

Ua tsaug rau cov nyiaj nqi mis nqi hno:(Txum mej ua)

Ua tsaug mog txiv tuam mej es! Niam txiv tom ub nyiaj txiag ces tuaj lawm nqha nas los cuag li muas hub tsis muas zes muas tau nkauj nyab plaub txhais taw tes xwb los niam txiv tom no ces cia li sua zog lawm nawb mog, tu niam txiv tom ub siab laiv mog.

Tuam Mej or NplovMej:

Txhob ua tsaug lauj mog! luag tias niam txiv tom ub tau niam txiv tom no ib tug ncej neeg los cuag li twb muab tsis txaus niam txiv tom no txoj kev khwv lauj mog.

Ua tsaug rau cov nyiaj Sia siv:

Ua tsaug ov! Ob tug kwv luag, luag tias neb tseem muab tau ib txog siv paj rau wb coj mus kav laj, neb tseem muab tau ib txoj siv liab rau wb coj mus kav kiab, neb sia tau wb ob ncig me siv es cuag li wb twb muab tsis tau rau neb es sia tsis tau neb ib ncig laiv mog, es ua tsaug mog.

Tus teb:

Aub txhob ua tsaug lauj ob tug kwv luag, luag hais tias wb vam vam neb ob tug kwv luag nrog wb tuav tes dhau dej ua luag dhau zoov los cuag li wb twb muab neb tsawg tsis tau rau lub sam xeeb es tsaws tsis tau neb rau qhov chaw siab, wb twb muab tsis tau ib txoj siv paj rau neb coj mus kav laj, ib txoj siv liab rau neb mus kav kiab, tsuas yog sia neb ib nyuag ncig siv xwb los neb tsis txhob tu siab mog.

Ua tsaug rau ob tug qaib qhia tsiaj:

Ua tsaug mog ob tug kwv luag, neb tsis cia li, neb tseem saib wb rau lub sam xeeb es tseem npaj ob tug me ntxhias los ua wb tug los cuag li wb yuav muab siv laiv, es ua neb tsaug mog ob tug kwv luag.

Tus teb:

Aub ob tug kwv luag, luag tias vam vam neb tug nrog wb ua kwv yaig kwv luag txog tav no, yog tias niam txiv tom ub txawj ua lub neej ces yuav npaj ib khub me ntxias rau neb ib leeg ib khub, tab sis niam txiv tom ub ces tsis txawj ua lub neej ces twb npaj tsis tau ib khub me ntxhias tuaj ua neb tug es txhob tu siab lau ob tug kwv luag nawb.

Ua tsaug rau tus qaib npws poj, roj,ntsev,

Ua tsaug mog, txiv kwv luag es! Niam txiv tom ub ua lub neej xws luag neej, tseem npaj muaj peb ciab roj peb ciab ntsev tuaj rau niam txiv om no thiab niam txiv tom no cia li yuav sua zog lawm, tsam niam txiv tom ub tu siab laiv mog.

Tuam mej cov lus teb

Awb!! txhob ua tsaug os mog, cuag li niam txiv tom ub los twb npaj tsis tau dab tsis ua niam txiv poj yawm tom no tug, cav ua tsis raws li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos poj ua tseg yawm ua cia, tsuas npaj tau ib tug me ntxias ua niam txiv poj yawm tom no tug xwb es tsis txhob tu siab mog.

Ua tsaug rau tus cawv tos qhua;(Niam txiv tus cawv)

Ua tsaug mog txiv txum mej e! niam txiv tom no muab nyog luaj rau nyog npoo, muab nyog kab rau nyog kev ua raws li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos, poj ua tseg yawm ua cia. Niam txiv tom ub ces muab tsis nyog luaj rau tsis nyog npoo, muab tsis nyog kab rau tsis nyog kev, ua tsis raws li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos poj ua tseg yawm ua cia tuaj, niam txiv tom ub ces cia li yuav tuaj khaws noj khaws haus xwb ntshai yuav luab luab lim lim niam txiv tom no nawb mog.

Txum mej cov lus teb

Ua tsaug dab tsi os, niam txiv tom no ces muab tsis nyog luaj rau tsis nyog npoo, muab tsis nyob kab rau tsis nyog kev ua tsis raws li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos, poj ua tseg yawm ua cia. Niam txiv tom ub ces muab nyog luaj rau nyog npoo, muab nyog kab rau nyob kev ris nqaij ris hno, ris dej ris cawv ua raws li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos poj ua tseg yawm ua cia tuaj, niam txiv tom no ces nyob tsaws noj nyob tsaws haus xwb mog, ntshai yuav noj yuav haus tseg niam txiv tom ub, tsam niam txiv tom ub tu siab nawb mog.

Ua tsaug rau Nraugvauv tus cawv Luam xim:

Ua tsaug mog txiv tuam mej e! niam txiv tom ub muab nyog luaj rau nyog npoo, muab nyog kab rau nyog kev ua tshoob ua kos raws liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos poj ua tseg yawm ua cia tuaj, luag tias niam txiv tom ub nyiaj txiag tuaj lawm nqha nas, tsiaj txhu tuaj lawm nqha nkuaj, ris dej ris cawv, ris nqaij ris hno tuaj rau niam txiv tom no noj quaj npws haus quaj npws, peb yuav noj yuav haus tseg niam txiv poj yawm tom ub tu siab nawb mog.

Cov lus Teb:

Tsis txhob ua tsaug mog! niam txiv tom ub ces tsis txawj ua neej mog, twb muab tsis nyog luaj rau tsis nyog npoo, muab tsis nyog kab rau tsis nyog kev, cav ua tsis raws li liaj lwg rhwv mws txoj kab tshoob kev kos poj ua tseg yawm ua cia tuaj, tsuas yog tuaj ua niam txiv tom no lub me poov xwb los thov niam txiv tsis txhob tu siab nawb mog.

Ua tsaug rau tsoos phij cuam: Niam & txiv los ua ib yam no xwb.

Ua tsaug mog txiv txum mej e! niam txiv tsis cia li, niam txiv tseem muab nyiaj phij tsab tsoos phij cuam rau tus ntxhais coj mus chiv peev ua neej thiab. Piv li txawj ua neej ces muab plaub qaib yuav coj mus peem kom tsheej plaub npua, muab npaub npua yuav coj mus peem kom tsheej plaub nyug mog, yog tsis txawj ua neej ces tseem yuav rov tuaj lauj niam lauj txiv noj lauj niam lauj txiv hnav mog.

Niam txiv cov lus teb:

Txhob ua tsaug mog, niam txiv tom ub nyiaj tuaj lawm nqha nas tsiaj tuaj lawm nqhav nkuaj los niam txiv tom no ces

ua neej tsis xws luag cav tsis muaj nyiaj phij tsab tsoos phij cuam, nraug vauv ces muas hub tsis muas zes tsuas muas tau nkauj nyab plaub txhais taw tes xwb mog.

 

 


parabottom.gif